ГЕМАТОЛОГІЯ І ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

Перелік статей 36-го випуску


 • Є.В. Авер’янов
  ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУНКТАТУ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО ГЕМОСИНОВІТУ КОЛІННОГО СУГЛОБА У ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ
 • Є.В. Авер’янов, В.І. Семеняка
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОГРАМИ У ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ТЯЖКОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ
 • С.В. Андреєва
  ХРОМОСОМНІ АНОМАЛІЇ ПРИ АПЛАСТИЧНІЙ АНЕМІЇ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ
 • М.Ю. Аношина, Т.О. Калиниченко
  ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ ВІТАМІНІВ-АНТИОКСИДАНТІВ ГРУПИ «В» НА ПРОЦЕСИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ЗРАЗКАХ ПУПОВИННОЇ КРОВІ ПІД ЧАС КРІОКОНСЕРВУВАННЯ
 • М.Ю. Аношина, П.В. Ющенко, М.В. Яговдік, С.В. Бурнаєва, В.І. Семеняка
  ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ ТРОМБОУТВОРЕННЯ
 • І.С. Борисова
  ПНЕВМОНІЇ В ГЕМАТОЛОГІЇ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ
 • А.М. Боярская
  ИНФОРМАТИВНОСТЬ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВЫРАЖЕННОСТИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ ОЖОГАМИ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТЕРОСОРБЦИИ
 • Л.Ю. Вергун
  ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И СЕРОЛО¬ГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ НЕКОТОРЫХ ГЕМОТРАНСМИССИВНЫХ ИНФЕКЦИЙ
 • С.В. Видиборець, Є.О. Борисенко
  КОМПЛЕКСНЕ БІОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ МОЛОЧНОЇ І ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИСЛОТ У ПЛАЗМІ КРОВІ ХВОРИХ НА ГОСТРІ ЛЕЙКОЗИ В ПРОЦЕСІ ІНТЕНСИВНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ
 • С.М. Гайдукова, Ю.С. Бублій
  ЕРИТРОЦИТАРНІ ПАРАМЕТРИ, МОРФОЛОГІЧНІ ІНДЕКСИ У ПАЦІЄНТІВ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ, ЩО ЗУМОВЛЕНІ ДЕФІЦИТОМ ЗАЛІЗА І ВІТАМІНУ В12
 • Б.М. Гольдинберг
  РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНТИГЕНА СW СИСТЕМЫ RHESUS СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ ДОНОРОВ ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ И ПОДНЕПРОВЬЯ БЕЛАРУСИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ТРАНСФУЗИОЛОГИИ
 • А.Н. Гольцев, Е.Д. Луценко, Т.Г. Дубрава
  РЕГУЛЯЦИЯ СОСТОЯНИЯ КРОВЕТВОРНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ В КОСТНОМ МОЗГЕ ПРИ АДЪЮВАНТНОМ АРТРИТЕ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ КЛЕТОК ПЛАЦЕНТЫ
 • Ал. И. Гордиенко, Ан. И. Гордиенко
  ХАРАКТЕРИСТИКА АУТОИММУННОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ МИЕЛОИДНОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ
 • Ю.О. Загородня, А.С. Тимченко, М.М. Скринник, О.В. Куркіна, С.Ю. Сергутіна
  ДОСЛІДЖЕННЯ FC-ФУНКЦІЇ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ, ОТРИМАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • О.С. Захаренко, О.О. Захаренко
  АКТУАЛЬНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ МАРКЕРІВ У ДОНОРІВ КРОВІ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ПЕРЕДАЧІ ГЕМОТРАНСМІСИВНИХ ІНФЕКЦІЙ
 • Е.В. Кондрачук, Л.И. Василенко, М.С. Деркач, И.В. Джевадова, А.Н. Стецюк, А.С. Кондрачук, В.А. Жовнир
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА REFLOTRON® PLUS SYSTEM ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ И БИЛИРУБИНА ДОНОРСКОЙ КРОВИ ПЕРЕД КРОВОДАЧЕЙ
 • Е.В. Кондрачук, Л.И. Василенко, И.В. Джевадова, А.Н. Стецюк, А.С. Кондрачук, В.А. Жовнир
  О ПЕРВОМ УСПЕШНОМ ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ
 • И.И. Лановенко, А.В. Коцюруба, А.П. Гащук
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКСИДА АЗОТА И КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ КРОВИ ПРИ ГЕМИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ ГИПОПЛАСТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
 • І.І. Лановенко, А.С. Тимченко, Т.М. Цугорка
  ГЛУТАТІОН І ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС
 • Л.Д. Любич
  ПРОДУКЦІЯ ЦИТОКІНІВ МОНОНУКЛЕАРАМИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ З ГЛІОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ IN VITRO ЗА УМОВ ВПЛИВУ СУПЕРНАТАНТУ ПРОГЕНІТОРНИХ НЕЙРОКЛІТИН ЩУРА
 • О.А. Мельник
  ЗНАЧЕННЯ ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ІМУНІТЕТУ В ДІАГНОСТИЦІ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ
 • Г.А. Мироненко, У.В. Тимошенко
  АСОЦІАТИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЕКСПРЕСІЇ ЕРИТРОЦИТАРНИХ АНТИГЕНІВ СИСТЕМ АВ0, РЕЗУС ТА КЕЛЛ З АВТОІМУННОЮ ГЕМОЛІТИЧНОЮ АНЕМІЄЮ
 • Л.В. Назарчук, П.М. Перехрестенко
  ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИСТАФІЛОКОКОВИЙ ЛЮДИНИ РІДКИЙ: ВИРОБНИЦТВО ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
 • О.П. Настенко, Н.Л. Загоруйко
  ВИКОРИСТАННЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ
 • А.А. Невірковець
  ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИСНЕВОГО БАЛАНСУ У ДІТЕЙ З АНЕМІЧНИМ СИНДРОМОМ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ РЕКОМБІНАНТНИМ ЕРИТРОПОЕТИНОМ
 • Л.М. Немировська
  ЗНАЧЕННЯ ПРОБІОТИКІВ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ЛЕЙКЕМІЮ
 • О.І. Осадча
  ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕТОКСИКАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ В ЗНИЖЕННІ РИЗИКУ РОЗВИТКУ АВТОІМУННИХ РЕАКЦІЙ У ХВОРИХ ІЗ ТЯЖКИМИ ОПІКАМИ
 • Р.П. Павлюк
  ЗНАЧЕННЯ ПРЯМОГО АНТИГЛОБУЛІНОВОГО ТЕСТУ В ДІАГНОСТИЦІ ГЕМОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 • П.М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук
  ДО 70-РІЧЧЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСФУЗІОЛОГІЧНОЇ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДУ «ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»
 • Т.П. Перехрестенко, А.І. Гордієнко, Н.М. Третяк, І.С. Дягіль, Є.В. Шороп
  ІМУНОФЕНОТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ CD34+  ГЕМОПОЕТИЧНИХ КЛІТИН-ПОПЕРЕДНИКІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ТА КІСТКОВОГО МОЗКУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ ПРИ ЛІКУВАННІ ІНГІБІТОРАМИ ТИРОЗИНКІНАЗИ
 • О.І. Ременнік
  ВМІСТ 2,3-ДИФОСФОГЛІЦЕРИНОВОЇ КИСЛОТИ В ЕРИТРОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ ІЗ СИМПТОМАТИЧНИМ ЕРИТРОЦИТОЗОМ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ЛЕГЕНЕВОМУ СЕРЦІ
 • А.П. Рибальська, О.С. Захаренко, О.О. Федоровська
  ДІАГНОСТИКА ІМУНОДЕФІЦИТУ У ХВОРИХ НА ЛЕЙКЕМІЮ ЗА ВМІСТОМ IgG ТА ПІДКЛАСІВ IgG1- IgG4 У СИРОВАТЦІ КРОВІ
 • Н.І. Семесюк, А.В. Жильчук, Н.О. Бездєнєжних, О.О. Лихова, В.Є. Жильчук, А.Л. Воронцова, Ю.Й. Кудрявець
  ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОЛОНІЄСТИМУЛЮЮЧОГО ФАКТОРА-1 У ПЕРИФЕРИЧНІЙ КРОВІ ТА КІСТКОВОМУ МОЗКУ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
 • О.В. Сергієнко
  МЕТАБОЛІЧНА ІНТОКСИКАЦІЯ У ХВОРИХ НА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНУ АНЕМІЮ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ
 • С.Ю. Сергутіна, А.С. Тимченко, С.В. Бурнаєва
  ВПЛИВ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ВІРУСІНАКТИВАЦІЇ ПЛАЗМИ КРОВІ НА ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД БІЛКІВ ТА АКТИВНІСТЬ ФАКТОРІВ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
 • С.О. Сівкович, У.І. Мельник, Т.Б. Зубрицька, І.М. Сербін
  ВУГЛЕВОДОЗВ’ЯЗУЮЧІ БІЛКИ ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
 • Н.К. Скачкова, Г.О. Дятлова
  ВПЛИВ АНТИБІОТИЧНИХ ТА АНТИМІКОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ЕТІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ
 • А.В. Старіков, А.К. Петров
  ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕРЕНТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ ТА ЗАМІСНОЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З ЕНДОТОКСИКОЗОМ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
 • Т.О. Терещук
  ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПЛАЗМИ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ, ОДЕРЖАНОЇ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ
 • Н.М. Третяк, О.В. Басова, Н.В. Горяінова, А.І. Коваль, М.Ю. Аношина, І.Л. Челішвілі, В.М. Мнишенко
  ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ЛЕЙКЕМІЇ В УКРАЇНІ
 • Н.М. Третяк, О.А. Кисельова, Н.В. Горяінова, С.В. Андреєва, О.В. Басова, А.І. Коваль, Т.П. Перехрестенко, В.М. Мнишенко, І.Л. Челішвілі, Т.Б. Зубрицька, У.І. Мельник
  ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ Ph-ПОЗИТИВНИХ ГОСТРИХ ЛІМФОБЛАСТНИХ ЛЕЙКЕМІЙ У ДОРОСЛИХ
 • О.М. Тушницький, І.Й. Євстахевич, М.Й. Винарчик, О.П. Волос, Д.Л. Качмарик, О.М.Панас, Б.О. Кондрацький
  ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНА ДІЯ ПРЕПАРАТУ ГЛЮКСИЛ НА МОДЕЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ
 • Н.С. Федоровская, Д.А. Дьяконов, Н.А. Федоровская, Э.В. Скорогонов, В.А. Баталов
  МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛОЙ ПУЛЬПЫ СЕЛЕЗЕНКИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ
 • Л.І. Чаплай
  ДО 60-РІЧЧЯ ВИХОДУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА ЛІТЕРАТУРИ «ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ»
 • Є.В. Шороп
  ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РЕТИКУЛЯРНИХ ТРОМБОЦИТІВ У КРОВІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ З РІЗНОЮ ВІДПОВІДДЮ НА ТЕРАПІЮ ІНГІБІТОРАМИ ТИРОЗИНКІНАЗИ

Міжвідомчий збірник "Гематологія і переливання крові"

© ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України"

м. Київ, 2015 р.