ГЕМАТОЛОГІЯ І ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

Перпелік статей 37-го випуску


Розділ 1. ГЕМАТОЛОГІЯ

 • В. Л. Новак
  СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕМАТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
 • S. V. Andreeva, K. V. Korets, E. E. Ruzhinskaya
  VARIANT TRANSLOCATIONS t(9;22)(q34;q11) OR ADDITIONAL CHROMOSOMAL ABNORMALITIES AT DIAGNOSIS OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA
 • В. А. Барілка, В. Л. Матлан, Ю. Л. Євстахевич, І. Й. Євстахевич, В. Є. Логінський
  СЕКРЕЦІЯ ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИН (TNF), ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА РОСТУ БЕТА 1 (TGF β1) ТА ПРИРОДНА ЦИТОТОКСИЧНІСТЬ У ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ ЛІМФОМИ З УРАЖЕННЯМ СЕЛЕЗІНКИ
 • V.G. Bebeshko, К. М. Bruslova, Т. Т. Volodyna, L. М. Panchenko, Л. A. Lashenko, N. М. Tsvetkova, L. О. Gonchar
  THE RELATIONSHIP BETWEEN AMINO ACID COMPOSITION OF BONE MARROW STROMAL FIBROBLASTS AND MYELOGRAM DATA IN DIFFERENT PHASES OF CHILDREN ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
 • Н. О. Бездєнєжних, О.О. Лихова, Н. І. Семесюк, Ю. Й. Кудрявець
  МОДИФІКАЦІЯ В ПУХЛИННИХ КЛІТИНАХ АНТИГЕННИХ ХАРАКТЕРИСТИК, АСОЦІЙОВАНИХ З ЕПІТЕЛІАЛЬНО-МЕЗЕНХІМАЛЬНИМ ТРАНЗИТОМ, ПІД ВПЛИВОМ ДЕЯКИХ ЦИТОКІНІВ ТА ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ
 • О. І. Бойко
  ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОГО СИНДРОМУ: ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІ ФАКТОРИ
 • М. І. Вороняк, М. В. Кокоруз, С. С. Тераз
  ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІМЕРАЗНО-ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ (ПЛР) ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
 • Ал. І. Гордієнко, Ан. І. Гордієнко, Н. М. Третяк
  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГУМОРАЛЬНОЇ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ НА ЛІПОПОЛІСАХАРИДИ ЕНТЕРОБАКТЕРІЙ У ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СИСТЕМИ КРОВІ
 • А. І. Гордієнко, Н. В. Горяінова, В. О. Кубарова, Н. М. Третяк
  ГЛИКОПРОТЕИН PGP-170 – ПРЕДИКТОР ОТВЕТА НА ТЕРАПИЮ У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ МИЕЛОИДНОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ
 •  А.І. Гордієнко, В.О. Кубарова, Г.С. Стародуб, Н.М. Третяк, Н.В. Горяінова
  РОЛЬ ІМУНОРЕГУЛЯТОРНИХ СУБПОПУЛЯЦІЙ Т-ЛІМФОЦИТІВ В ПРОГРЕСУВАННІ ХРОНІЧНОЇ МІЄЛОМОНОЦИТАРНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ
 •  Ю. Л. Євстахевич, І. Й. Євстахевич, О. Я. Виговська, Г.Б. Рехтман, В. О. Логінський
  КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ СПЛЕНЕКТОМІЇ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ЛІМФОЦИТАРНІЙ ЛЕЙКЕМІЇ
 •  О. В. Зотова, А. С. Лук’янова, М. О. Вальчук, Г. Б. Лебедь, В. Є. Логінський
  ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ ПРОГНОЗУ ПРИ ГОСТРИХ ЛІМФОБЛАСТНИХ ЛЕЙКЕМІЯХ
 •  К. Б. Котлярчук
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ВАГІТНОСТІ ПРИ ХРОНІЧНІЙ МІЄЛОЇДНІЙ ЛЕЙКЕМІЇ
 •  В. В. Красівська, В. І. Семеняка, О. В. Стасишин
  ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ФАКТОРА ЗСІДАННЯ КРОВІ VIII (ІХ) У КОНЦЕНТРАТАХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ А ТА В
 •  І. І. Лановенко
  ЗАЛІЗОДЕФІЦИТ ПРИГНІЧУЄ АКТИВНІСТЬ ОКСИДУ АЗОТУ
 •  І. І. Лановенко
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АПЛАСТИЧНОЇ АНЕМІЇ
 •  І. І. Лановенко, Є. В. Авер’янов, П. В. Ющенко, В. І. Семеняка
  КИСНЕВОТРАНСПОРТНА ФУНКЦІЯ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ В СТАБІЛЬНИЙ ПЕРІОД
 •  О. О. Лихова, Н. І. Семесюк, Н. О. Бездєнєжних, О. А. Ковальова, Л. І. Строковська, А. Л. Воронцова, Ю. Й. Кудрявець
  ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНИХ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПУХЛИННИХ КЛІТИН ПІСЛЯ ТРАНСДУКЦІЇ ЇХ ГЕНОМ ІНТЕРФЕРОНУ-БЕТА В СКЛАДІ БАКУЛОВІРУСНОГО ВЕКТОРА
 • Р. Ю. Лозинський
  ПОЛІПЛОЇДІЯ ТА ІНШІ ХРОМОСОМНІ АНОМАЛІЇ СТИМУЛЬОВАНИХ IN VITRO КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПРИ ІДІОПАТИЧНОМУ МІЄЛОФІБРОЗІ
 • Л. М. Лукавецький , В. Є. Жуковець , М. І. Сімонова, Т. О. Зозуля, Л. О. Везденко,С. В. Примак
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ІНВАЗИВНИХ МІКОЗІВ У ГЕМАТОЛОГІЇ
 • А. С. Лук’янова
  ХРОМОСОМНІ ЗМІНИ У Ph-НЕГАТИВНИХ КЛІТИНАХ ХВОРИХ НА ХМЛ ПРИ ЛІКУВАННІ ІМАТИНІБОМ ТА НІЛОТИНІБОМ
 • L. D. Liubich
  COMPARATIVE STUDY OF RAT NEURAL CELLS SUPERNATANT AND IMMUNOMODULATORY PREPARATIONS INFLUENCE ON THE PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS OF PATIENTS WITH BRAIN GLIOMAS in vitro
 • З. В. Масляк, О. М. Цяпка, О. В. Лещук, Л. М. Лукавецький, І. Є. Дзісь, М. С. Гриців, О. Й. Даниш, А. С. Лук’янова
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ МНОЖИННОЇ МІЄЛОМИ У ХВОРИХ З ЦИТОГЕНЕТИЧНИМИ АНОМАЛІЯМИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ТЕРАПІЇ
 • Г. А. Мироненко
  ВМІСТ ОЛІГОПЕПТИДІВ СЕРЕДНЬОЇ МОЛЕКУЛЯРНОЇ МАСИ ЯК ПОКАЗНИК МЕТАБОЛІЧНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ АВТОІМУННІЙ ГЕМОЛІТИЧНІЙ АНЕМІЇ
 • Z. A. Misharina, V. V. Sitko, А. І. Kurchenko, S. М. Кravchenko, N. І. Коstyukova, V. G. Bebeshko
  DEFINING THE ROLE OF GENE DELETION TP 53 IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF CHRONIC LYMPHOPROLIFERATIVE NEOPLASMS USING THE METHOD OF FLUORESCENCE IN SITU HIBRIDIZATION
 • Т. П. Ніколаєнко-Камишова
  О РОЛИ  ФИБРОНЕКТИНА В РАЗВИТИИ  СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ
 • Н. В. Пеленьо, Я. І. Виговська, З. В. Масляк, Ю. Л. Євстахевич, В. Є. Логінський
  ВОЛОСИСТОКЛІТИННА ЛЕЙКЕМІЯ – ВАРІАНТ (діагностика, лікування)
 • Т. П. Перехрестенко
  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ІНІГІБІТОРАМИ ТИРОЗИНКІНАЗИ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ ПОПЕРЕДНЄ ЛІКУВАННЯ МІЄЛОСАНОМ
 • А. П. Рибальська, О. А. Мельник, Л. М. Немировська, Н. К. Скачкова, О .О. Федоровська
  ПРЕДИКТОРИ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ
 • Э. К. Сидорович, Н. В. Гончарова, С. А. Лихачев, Ю. С. Шабалина
  ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ Т-ЛИМФОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ
 • О. В. Стасишин , О. І. Терпиляк, В. В. Красівська, Г. В. Макух
  АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ АЛЕЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНІВ HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1 У ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ А
 • Н. М. Третяк, О. В. Басова, Н. В. Горяінова, А. І. Коваль, М. Ю. Аношина, В. М. Мнишенко, М. В. Яговдик
  ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ
 • Т. Ю. Шляхтиченко, І. С. Дягіль, Ж. М. Мінченко, І. В. Дмитренко, В. Г. Федоренко, О. О. Дмитренко
  ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЦИТОКІНОВОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ
 • Є. В. Шороп
  МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ НА МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНІ НЕОПЛАЗІЇ
 • І. М. Юрчишак, С. В. Примак, Ю. В. Войціцький, С. Л. Іваник
  АНАЛІЗ РОБОТИ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ ЗА 2011–2013 РОКИ

Розділ 2. ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

 • А. С. Тимченко, О. П. Настенко, Н. Л. Загоруйко
  РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ЗA НАПРЯМОМ «ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ»
 • Л. Ю. Вергун
  НОВИЙ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ МАРКЕР КРОВІ В ДІАГНОСТИЦІ ГЕМОТРАНСМІСИВНИХ ІНФЕКЦІЙ
 • М. І. Вороняк, Н. Ф. Мосінг, Г. О. Потьомкіна, І. М. Паробецька
  ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРЕПАРАТІВ З ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ
 • Т. О. Калиниченко, М. Ю. Аношина, Г. Т. Глухенька
  ЗАХИСТ ЕРИТРОЦИТІВ ПУПОВИННОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ ПРИ НАДНИЗЬКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ
 • Я. Б. Кондрацький
  ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО КОЛОЇДНО-ГІПЕРОСМОЛЯРНОГО ІНФУЗІЙНОГО РОЗЧИНУ
 • В. В. Любич
  ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС ВИПРОБУВАНЬ ГЕМОТРАНСФУЗІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ НА СТЕРИЛЬНІСТЬ
 • В. В. Любчак , А. С. Тимченко, В. О. Любчак
  МЕНЕДЖМЕНТ ДОНОРСТВА ЯК ШЛЯХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ І СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІНФЕКЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
 • В. Л. Новак, М. І. Вороняк, Т. В. Даниш, Н. А. Дульцева, С. Є. Мадич, Л. В. Орлова, Н. О. Шурко
  ВИКОРИСТАННЯ СИНЕРГІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІРУСІНАКТИВУЮЧИХ АГЕНТІВ У СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ОДЕРЖАННЯ ФАКТОРІВ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ТА ФІБРИНОЛІЗУ
 • Р. П. Павлюк
  АНТИГЕНИ Й АНТИТІЛА СИСТЕМИ КІДД: ФІЗІОЛОГІЧНЕ ТА КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
 • П. М. Перехрестенко, Л. В. Назарчук, І. С. Буркова, В. М. Самусь
  ДОНОРОЗДАТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
 • А. К. Петров
  ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЇ ДЕТОКСИКАЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
 • С. Ю. Сергутіна, А. С. Тимченко
  ВИЗНАЧЕННЯ ТИТРІВ АНТИЕРИТРОЦИТАРНИХ АНТИТІЛ У ПРЕПАРАТАХ ІМУНОГЛОБУЛІНУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
 • А. В. Старіков, Л. В. Баронська, А. К. Петров
  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ РОЗЧИНІВ РЕОЛОГІЧНО-МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОЇ ДІЇ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗУ
 • А. В. Старіков, Л. В. Баронська, В. І. Семеняка, А. К. Петров
  ДОСВІД ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇЇ ГЕМОЛІТИЧНОЇ АНЕМІЇ
 • Т. О. Терещук
  ВМІСТ ОСНОВНИХ КЛАСІВ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ ТА ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ДОНОРІВ АНТИМЕНІНГОКОКОВОЇ ПЛАЗМИ
 • Н. О. Шурко, М. І. Вороняк, Т. В. Даниш, Н. А. Дульцева, С. Є. Мадич
  ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІРУСІНАКТИВУЮЧИХ АГЕНТІВ НА АКТИВНІСТЬ ФАКТОРІВ ЗГОРТАННЯ КРОВІ

Міжвідомчий збірник "Гематологія і переливання крові"

© ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України"

м. Київ, 2015 р.